Info

KOSTEN EN ERELONEN

De staten van kosten en erelonen van BVBA SEDLEX BV geven een opsomming en een verantwoording van de geleverde prestaties, de uitgezette (kantoor)-kosten en eventueel van de door het kantoor voorgeschoten uitgaven :

  • Als kantoorkosten worden in rekening gebracht : de aanmaak van het dossier en het uittypen van brieven en stukken. De aanrekening gebeurt forfaitair per eenheid en in de forfaitaire prijs zijn o.m. begrepen de kosten van telefoon, telefax, e-mail, kopiename e.a. scanning.
  • Als gerechtskosten worden de effectief gedane uitgaven / voorgeschoten kosten in rekening gebracht. Deze kosten behelzen griffierechten, deurwaarders- alsmede expertisekosten.
  • Als erelonen worden alleen en uitsluitend de door de advocaten geleverde prestaties in rekening gebracht. De aanrekening van de erelonen gebeurt, conform een voorafgaandelijke schriftelijke of mondelinge afspraak, volgens uurtarief of volgens waardetarief waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de aard, de complexiteit en de urgentie van de zaak, de graad van specialisatie en ervaring van de behandelende advocaat alsmede de financiële draagkracht van de cliënt.

Behoudens wettelijke of reglementaire uitzonderingen dient BTW te worden aangerekend op alle kosten en erelonen aan het tarief van 21%.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door BVBA SEDLEX BV. De cliënt wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard vanaf het ogenblik dat hij het kantoor consulteert.
  1. De cliënt staat zelf in voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of namens hem aan BVBA SEDLEX BV verstrekte info en/of bescheiden.
  1. De provisie-staten, dan wel slot-staten van kosten en erelonen van BVBA SEDLEX BV zijn contant betaalbaar op rekeningnummer BVBA SEDLEX BV, IBAN BE58.7330.1739.7079, BIC KREDBEBB. Na ontvangst van de betaling schrijft BVBA SEDLEX BV een voor voldaan onderschreven factuur uit.
  1. Bij gebreke aan betaling of onmiddellijke betaling wordt BVBA SEDLEX BV van rechtswege, zonder dat nog enige plichtspleging of vormvereiste dient worden vervuld, gerechtigd op een intrestvergoeding à 10% jaars vanaf de datum van de desbetreffende staat van kosten en erelonen + op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met minimum van 125,00 EUR.
  1. De professionele aansprakelijkheid van BVBA SEDLEX BV, respectievelijk de daarvoor handelende advocaten, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering beroepsaansprakelijkheid is gedekt. BVBA SEDLEX BV is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door professionele derden waarop via haar, voor rekening van de cliënt, beroep wordt gedaan.
  1. In geval van geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, respectievelijk het Vredegerecht van het kanton Kapellen, bevoegd. Alleen en uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

contacteer ons

Adres
Bredabaan 311, 2990 Wuustwezel, België